DSE helpt kiezen: Brede Beweging Linksom

De Brede Beweging Linksom heeft soms een beetje last van luchtfietserij. De goede ideeën horen vaak op landelijk niveau thuis.

De Brede Beweging Linksom (BBL) is een lokale Eindhovense partij met nu 2 gemeenteraadsleden. Het visiestuk is 9 goed leesbare pagina’s lang. De linkse partij wil verandering van onderop initiëren en versterken. Ze zijn vrij van een god of boek en staan open voor alle burgers van Eindhoven.

BBL Kernwaarden:

 • Open gemeenschap gebaseerd op solidariteit, gelijkwaardigheid en wederzijds respect.
 • Mens staat centraal, de overheid heeft een zorgplicht naar haar inwoners
 • Maatschappelijke activering en beloning: basisinkomen voor iedereen
 • Vrijheid voor jezelf en voor de ander. De vrijheid van de een houdt op waar het de vrijheid van een ander aantast,
 • Zorg voor de aarde

Het beleid is vastgelegd in 10 speerpunten:

 • Arbeid en Inkomen: Basisinkomen zonder tegenprestatie, zorgen voor mensen met ondermaats inkomen.
 • Zorg op maat voor iedereen: eigen risico voor bepaalde groepen door gemeente laten vergoeden,
 • Gezonde stad, Milieu en Stad van de toekomst: meer groen, geen groei vliegveld, luchtkwaliteit in de stad verbeteren.
 • Burgerparticipatie: BBL vindt dat werk dat maatschappelijk wenselijk of nuttig is, moet gewaardeerd worden als arbeid.
 • Wonen: Meer sociale huurwoningen en huurwoningen in het middensegment
 • Kleurrijke samenleving, mondiale burgerschap en erfgoed: mensen en culturen veranderen en mengen, en Eindhoven is een internationale stad.
 • Jeugd, jongeren en ouderen:
 • Vrouwenemancipatie: gelijke beloning, geen seksueel geweld en seksisme,
 • Cultuur en sport: iedereen moet kunnen sporten: breedtesport. Cultuur dat breed publiek aanspreekt.
 • Persoonlijke ontwikkeling: een leven lang leren aan het op te richten Stadscollege

De zinsconstructies zijn soms tenenkrommend. Als voorbeeld een alinea waar ik niets van begrijp: ”De overheid moet zorgen voor transparante processen en het mogelijk maken van co-creatieve betrokkenheid van burgers. BBL is voorstander van buurtbegrotings-experimenten en van overheidsstimulering en facilitering van langerlopende burgerinitiatieven die de gezonde stad maatschappelijk, cultureel of sociaal-economisch versterken dan wel bevorderen”. Waar gáát dit over?

Naschrift:

Ze maken zich geen zorgen over hoe een en ander betaald moet worden. Er staat helemaal niets over de financiële onderbouwing van het visiestuk. Dat kost SMART-punten op de “R” van Realistisch.

 

 

SMART score (1=slecht, 10=goed) Brede Beweging Linksom
Specifiek – is de doelstelling eenduidig?7
Meetbaar – onder welke voorwaarden of vorm is het doel bereikt?6
Acceptabel – zijn deze doelen acceptabel voor de doelgroep?7
Realistisch – is het doel haalbaar?4
Tijdsgebonden – wanneer is het doel bereikt?5

 

Bronvermelding:

https://www.eindhoven.nl/sites/default/files/2018-01/Verkiezingsprogramma_BBL_2018-2022.pdf.pdf

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *