Hoera, een tamme bever!

Vleermuisspecialisten Ronald van Os en Peter Twisk hebben zich samen losgelaten op het bevervraagstuk bij het toekomstige EDGE-gebouw. Het valt te lezen in ‘Notitie soortgericht onderzoek bever op locatie hoogbouw, Eindhoven’ dat als bijlage aan de Eindhovense gemeenteraad is gestuurd. Het gaat om het onafhankelijk onderzoek dat door wethouder Rik Thijs van GroenLinks was toegezegd aan de Raad.

Onderzoekstraditie: op het randje
Zoals bij eerdere ‘onafhankelijke’ onderzoeken is ook nu weer interessant wat niet beschreven wordt. Ter opfrissing van uw geheugen: in eerdere onderzoeken werd er met geen woord over het bestaan van een of meer bevers geschreven. Ook niet toen er al meerdere meldingen bekend waren.

In die traditie is opnieuw een onderzoek gedaan, al heet de uitkomst geen rapport maar een notitie. Ik laat in het midden of de werkwijze de term ‘onderzoek’ rechtvaardigt, maar om te beginnen wordt gesteld dat de aangetroffen bever zich weinig aantrekt van mensen en zich evenmin laat afschrikken door kunstlicht. Er is één bever gezien en het gedrag van desbetreffende bever wordt als model genomen voor de populatie Eindhovense bevers op de betreffende plek. Of beter gezegd: er wordt niet gesproken over een populatie of een eventuele omvang ervan. ‘Hoera, we hebben er eentje gezien en kunnen observeren. Laten we conclusies schrijven op basis van deze ene waarneming!’. Op 21 juli jl. speelde zich dit fenomeen af, tijdens zonsondergang: de bever werd gezien.

Wat ook niet in het onderzoekverslag staat, is dat er sprake was geweest van extreem hoog water. Waterschap De Dommel had zes dagen eerder vanwege dat hoge water een kanoverbod ingesteld voor de gehele Dommel. Bij het Van Abbemuseum was zelfs de kering automatisch omhoog gekomen, gelukkig maar anders was de roofkunst wellicht nog verzopen. Dat hoge water is relevant omdat het hoge waterpeil in de maanden mei tot september ongebruikelijk is en veel beverslachtoffers eist. Het gaat dan om jonge bevers die niet op tijd in veiligheid worden gebracht door hun ouders. Ik verzin dat overigens niet zelf, het wordt op het internet uitgelegd door een samenwerkingspartner van Silvavir (het andere onafhankelijke onderzoeksbureau dat namens EDGE-projectontwikkeling onderzoek deed). De betreffende meneer is verbonden aan de Zoogdiervereniging. Het hoge water van midden juli verklaart wellicht waarom er maar één bever werd gezien, al denk ik dat het eerder toe te schrijven is aan de eendaagse observatie voordat de onderzoekers langs de oever nog op jacht gingen naar hollen en burchten.

Een andere bijzonderheid is de constatering dat de bever geen hinder zal ondervinden van de bouwplannen. Dat is logisch zolang het bij plannen blijft. Maar of en hoe de bouwactiviteiten daadwerkelijk ingrijpen in de onderkende verbinding tussen woongebied en voedselgebied is niet bekend. Wat wel bekend is, want dat wordt geconstateerd, is dat deze Eindhovense bever zich weinig aantrekt van kunstlicht en mensen. Bijzonder, aangezien vrijwel alles wat je leest over de bever begint met: “Bevers zijn schuw…” Dat geldt dus niet voor Barry de Brainportbever en die staat nu juist model voor de gehele populatie en dus heeft men bij EDGE geen probleem: het beest is nagenoeg tam, zo wil dit onderzoeksduo ons doen vermoeden. Waarom er verder geen enkele andere bever is waargenomen door de onderzoekers wordt niet aan de orde gesteld, waarmee we weer terug zijn bij een kenmerkende factor als het om beveronderzoek in Eindhoven gaat. Of zal de rest van de beverpopulatie zich niet hebben laten zien omdat de knagers toch schuwer zijn dan beschreven?

Zonsondergang
Wie de notitie opent wordt getrakteerd op een mooie foto die Ronald van Os hoogstpersoonlijk nam bij zonsondergang. Knap, want ondergetekende heeft er een keer of vijf voor Jan met de korte achternaam gestaan, maar goed: Van Os stond er wellicht met een camouflagepak en een zaklamp waarop de bever gedacht zal hebben: ‘Nu is het veilig, ik ga mezelf exposen’. Om heel eerlijk te zijn, als die foto geschoten is bij zonsondergang dan ga ik met de carnaval verkleed als bever. Van Os heeft er wel alles aan gedaan om aannemelijk te maken dat de bever bij het bewuste stukje Dommel is vastgelegd. In de tekst wordt expliciet gewezen op het feit dat de leuning in de foto laat zien dat de locatie klopt. Je moet de tegenwoordigheid van geest maar hebben om behalve de schaars opduikende bever ook nog de leuning in hetzelfde fotootje te vangen. En nog scherp ook. Knap.

Laten we er toch vanuit gaan dat de kiek bij zonsondergang is geschoten. Dan is er nog een opvallende afwezigheid in het verslag. Ofschoon de bever in de focus van de onderzoekers heeft verkeerd, maak je mij niet wijs dat zij bij zonsondergang niet volledig in katzwijm zijn gevallen bij de enorme hoeveelheden vleermuizen die op de onderzochte plek overduidelijk hun habitat hebben. Met geen woord reppen zij daarover, ook niet als in de notitie de rol van kunstlicht aan bod komt. Dat is vooral bijzonder omdat zowel Ronald van Os als Peter Twisk primair vleermuisliefhebbers genoemd mogen worden. Daar hoef je niet lang voor te zoeken op het wereldwijde web. Ze hebben beide overigens ook eerder voor de stad geklust in dat kader. Twisk was bijvoorbeeld vleermuisdeskundige bij de bouwactiviteiten van de Internationale School Eindhoven en Van Os kunt u kennen als vleermuizenkenner bij de ontwikkeling van de Brainport Industries Campus. En vleermuizen en kunstlicht; daar lusten de bevers geen hout van.

Salonderzoek
We hebben opnieuw te maken met salononderzoek in opdracht van het college van Burgemeester en Wethouders. Dat het Eindhovens Dagblad vervolgens wederom nalaat ietsje dieper te graven dan in het begeleidend schrijven van het college is eigenlijk ongelooflijk. Enkele simpele voorbeelden staan hierboven, ingewikkeld is het niet maar het kost een beetje tijd om verder te kijken dan je neus lang is. In plaats daarvan vindt de auteur het nodig om mensen die zich druk maken om effecten op de omgeving weg te zetten als anti-alles. De nood aan projectontwikkeling noopt De Krant blijkbaar tot het afzien van een evenwichtige weergave van belangen, idealen en harde pegels. De druk is nu hoger dan ooit, net als de lonkende rendementen. District E en Lichthoven hadden al vanaf 2007 in de steigers kunnen staan, er was toen al een klap op gegeven, onder andere door wethouder Fiers en drs. ing. Willem Krzeszeski, directeur Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer van de gemeente Eindhoven,

Er was destijds zelfs nog een strategische beleidsmedewerker van de gemeente Eindhoven aanwezig die vorig jaar openlijk nog maar eens pleitte voor versnelling van ‘de procedures’. Waar was diezelfde Eindhovense overheid al die jaren? Vechtend tegen tekorten en een dreigende artikel 12-status zag ze de projectontwikkeling vrijwel volledig tot stilstand komen om vervolgens als een soort grondbank het potentiële bouwvlak vast te houden voor juist die partijen die ineens op hun handjes bleven zitten. In ruil voor wat eigenlijk?

Onder het huidige gesternte willen diezelfde projectontwikkelaars koste wat het kost hun beton storten met wat groene korstmos op het dak. “Dag bevers, dag platanen, dag vleermuizen…”, en bovenal: “Dag betaalbare woningen!”, want betaalbaar wonen kan op een dergelijke locatie eenvoudigweg niet. Wat rest is een een dikke middelvinger richting de omgeving en zij die zich daar hard voor maken. Gedeelde smart is halve smart maar in de Smartest City (Eindhovuh!) mag je gerust mensen als velletjes popla gebruiken, ook als je voor een krant schrijft.


14 reacties

 • Eindhovenaar

  Trumpiaans dit, onze grote vriend beweerde na twee hertellingen dat het nog steeds doorgestoken kaart was.

  Wat is er gebeurt met de nuchtere Brabander.

  • bleenhouwers

   Eerst was er volgens de onderzoeken geen bever ondanks bezoeken aan de locatie door representanten van o.a. Witteveen + Bos. Ik heb juist de moeite genomen om uit te leggen waarom ik de notitie die ik wél kan inzien zonder kanttekeningen te laten. Als je met het tweede onderzoek dat van Silvavir bedoelt, dan kan ik daar niks over zeggen want dat is volgens mij niet vrijgegeven. Ik heb er overigens wel per mail om gevraagd. Zonder resultaat maar misschien komt die reactie nog. Trump toont niks aan, noemt het fraude en krijgt in 2024 de meeste republikeinen achter zich. Ik leg uit waar hiaten zitten, aspecten onbelicht zijn en hoon valt mij ten deel. Jammer maar helaas.

   • Eindhovenaar

    Het gaat om de expertise! Als twee onafhankelijke onderzoeken uitwijzen dat er geen problemen zijn, dan mag je dat als nuchtere Brabander toch gewoon aannemen.

    Met alle respect naar jou, maar zover ik weet ben jij geen bever of zoogdieren expert. Dus dat jij het in twijfel gaat trekken en een opsomming gaat maken waar ze volgens jou geen rekening mee hebben gehouden en dat het daarom niet deugt is gewoon onzin. Deze mensen gaan uit van hun vakkennis, en zullen echt met alle aspecten rekening gehouden hebben.

    Jij gaat de bakker toch ook niet vertellen hoe hij zijn brood moet bakken. Je mag een mening hebben over zijn brood, maar ga die mening niet als waarheid verkopen.

    Tevens gewoon hele slechte journalistiek, je hebt geen contact opgenomen met de desbetreffende onderzoekers, er is geen ruimte voor deze experts om een weerwoord te geven. Waar zijn je bronnen? Quotes?

    • bleenhouwers

     Ik heb wel degelijk contact gezocht met Silvavir en gevraagd om het rapport dat zij hebben opgesteld. Dat heb ik niet ontvangen. Het rapport dat ik onder de loep nam had ik wel, jij ook. Waarom zou ik de auteurs nog een keer gaan benaderen? Zij hebben in al hun wijsheid dit verslag opgesteld, geconcludeerd en advies uitgebracht. Dat verbaast me en voor zover ik weet mag dat.

     Bronnetjes:

     https://www.dommel.nl/waterschap-stelt-vaarverbod-in-voor-de-dommel
     https://www.zoogdiervereniging.nl/nieuws/2013/hoogwater-gevaarlijk-voor-jonge-bevers
     https://eindhoven.parlaeus.nl/user/showdoc/action=view/id=18731/type=pdf/Bijlage_1_-_Notitie_soortgericht_onderzoek_bever_op_locatie_hoogbouw.pdf

     De mail die ik aan Silvavir schreef was deze:

     “Geachte heer Westra,

     Ik las vandaag dat uw organisatie een onderzoek naar de omstandigheden van de bever(s) heeft uitgevoerd in Eindhoven. Is een afschrift van uw bevindingen toegankelijk voor een Eindhovens geïnteresseerde zoals ik?

     Ik heb mij eerder kritisch uitgelaten over het bouwvoornemen van de betreffende projektontwikkelaar juist vanwege de destijds volop aanwezige beversporen. Als ik ernaast zat wil ik ook begrijpen waarom.

     Een andere vraag houdt verband met de aanwezige vleermuispopulatie. Heeft u zich tijdens uw bezoek aan de omgeving toevallig ook een oordeel gevormd over de situatie? Met name in het donker is er het een drukte van jewelste boven dit specifieke stroomgebied van de Dommel.

     Tot slot hecht ik er waarde aan te melden dat ik elk onderzoek naar de bever een goede zaak vindt. Bij eerdere situatieschetsen was van een bever überhaupt geen sprake aldus de verslagen.

     Hartelijk dank bij voorbaat voor uw reactie,

     Bob Leenhouwers”

     • Eindhovenaar

      Ik waardeer je inzet, maar dit is geen onderzoeksjournalistiek. Dit is prima onder het kopje column of opinie. Maar gewoon geen feitelijke journalistiek.

      Als je nu een andere zoogdieren expert had gevonden die de eerdere twee onderzoeken had bestudeerd en het oneens was met hun strekking, dan had je aan de hand van een interview een prima journalistiek stuk kunnen schrijven.

      Nu ga jij als leek conclusies trekken, moet je helemaal niet doen. Het is verder prima geschreven hoor! Maar inhoudelijk heeft het weinig gewicht.

 • Michel

  Prachtig geschreven Bob. Maar inhoudelijk dikke klets natuurlijk. Inmiddels is overduidelijk aangetoond dat het die bever allemaal geen bal uitmaakt. En dat is geen onvoorspelbare conclusie; die bever heeft vele kilometers aan heerlijke Dommelruimte dus waarom zou hij zich zorgen maken over die 100 meter bij Edge? Ik maak me meer zorgen over die tientallen miljoenen dieren die in Nederland in de bio-industrie gevangen zitten en dromen van een mooi en vrij leven als bever in de Dommel.

  Wat ik ook zorgwekkender vind is dat er een algehele tendens is in onze samenleving om de inhoudelijke oordelen van experts op een continue basis in twijfel te trekken en daarbij ook de onafhankelijkheid voortdurend te betwisten. Virologen, artsen en nu ook de beversdeskundigen die zonder gedegen argumentatie bekritiseerd worden en van wie de onafhankelijkheid ogenschijnlijk bijna per definitie in twijfel wordt getrokken. En niet door vakbroeders en inhoudsdeskundigen, nee, door de bakker, de ICT-er en de kassamedewerker bij de Appie. Mensen die geen bal weten van virussen, de gezondheidszorg of bevers.

  En daar doe jij nu dus keihard aan mee en ik kan daar helaas weinig waardering voor opbrengen. Ik vind het zelfs een beetje laf terwijl ik je bijdragen en nuanceringen normaliter wel kan waarderen. Bovendien draagt het bij aan een wereld waarin steeds meer ruimte is voor wantrouwen en alternatieve waarheden. Wie stelt moet bewijzen lijkt mij. Dus je moet niet alleen bewijzen dat de deskundigen inhoudelijk onjuiste conclusies hebben getrokken maar ook dat zij niet hebben gewerkt vanuit hun professionele integriteit en onafhankelijkheid. Als je dat niet kunt dan kun je beter je mond houden want hiermee beschadig je mensen.

  • D. Janssens

   Ach Michel, als je zo aan de oordelen van alle zogenaamde professionals hangt; “Heb je de Edge dossiers gelezen in 2019 en daarna?”
   Daar staat opgeschreven dat er NIET zou worden gebouwd in de groene -, EVZ zone.
   Het staat er echt!
   Daarmee werd de Raad van Eindhoven in slaap gezust, Trefpunt Groen Eindhoven en de burgers ook.
   In een later stadium is Trefpunt Groen Eindhoven zodanig bewerkt, dat zij weer moeten zwijgen, want zo gaat dat in deze stad.

   Iets dat een essentiële waarde heeft, en dat is een Ecologische Verbinding Zone, dat wij zo met elkaar hebben bepaald, en wat al minimaal is (!!), dienen wij vast te houden, te beschermen, echter het ging in de speculatieve verkoop, want dat bleek later pas.
   Maar wat gebeurde er aansluitend?

   Het stond dus eerst zo opgeschreven door het professionele bureau; Royal Haskoning DHV.. Er zou niets gebeuren….

   Als je daarna verder scrollt door het totaal dossier van Edge, zie je datzelfde professionelee bureau een andere tekst opschrijft.
   Waarom gebeurde dat?

   Dat kwam omdat de huidige wethouders o.a. speculeren met dit gronddossier.
   Door de grond opnieuw te verkopen, AM uit de 1e deel te halen, kon er gaan worden gerommeld.

   Volgens de 1e gebiedsvisie zou er daar nooit zo’n toren uit de grond worden gestampt aan de Dommel. Maximaal 30 meter hoogte, met voldoende ruimte voor de Dommelzone. Er was een nette visie gemaakt, die dit college stiekem wegflikkerde….

   In 2016/17 begon de aanloop van dit speculatie traject en na afronding van de fase 2007 – 2017, werd er “een nieuw strategisch kader” aangepast.
   Zonder dat de Raad dit goed kon doorleven, iets van kon vinden….

   Fu*k De Dommel, fu*k het groen, fu*k al die clubjes
   die (kritische) vragen stellen of met alternatieven komen, fu*k de burgers die een stad groen ingericht willen hebben.

   Dat schrijft onze ED verslaggever natuurlijk niet op. Die houdt het liever eenvoudig, kabbelt lekker mee, vindt het wel best zo, en loopt de bouw borrels af Als dat even gaat.
   Ik hoop dat je je voortaan verder in leest, voordat je zoiets opschrijft. Ik vind jouw richting van redeneren, zelf een redelijk enge worden. Misschien ligt het aan mij, omdat ik een groot dossierdeel beter ken, maar als zelfs ambtenaren beginnen te schuiven, is er echt wat aan de hand.

   Kom volgend voorjaar of in de zomer nog eens kijken ’s avonds, naar die tientallen vleermuizen die rondvliegen bij De Dommel, en zullen verdwijnen, omdat er kort daarna een speculatieve flat gaat worden gebouwd.
   Niet omdat dit kan, maar omdat het moet….

   • Michel

    Dit verhaal is een mooie voorbeeld van elke keer dezelfde riedel: “als jij toch eens weet wat ik allemaal weet dan zou je wel anders piepen want ik heb me goed ingelezen en jij niet en ik heb gelijk en de rest van de wereld zit er helemaal naast”.

    Beste D. naast het denigrerende toontje heb je geen idee of ik me wel of niet goed ingelezen heb. Je hebt ook geen monopolie op de waarheid. Je hebt vooral je eigen waarheid en dat is prima want die heb ik ook. Ik vind er gewoon iets anders van dan jij en ik maak andere keuzes. En ik maak me geen zorgen inderdaad om een paar meter groenstrook omdat dat 20.jaar geleden een keer is vastgelegd. Nieuwe tijden, nieuwe afwegingen en in het lijstje met dingen in de wereld waar ik me zorgen over kan maken scoort dit niet heel hoog.

  • bleenhouwers

   Hoi Michel, leuk dat je hier reageert. Ik vind dat ik best aardig mijn best gedaan heb om te wijzen op aspecten waardoor ik de notitie niet makkelijk kwalificeer als ‘onderzoek’. De heren Van Os en Twisk zijn bij voorbaat goed in wat ze doen, maar dat gold ook voor Royal Haskoning en Witteveen + Bos. Als ik bij de eerdere onderzoeksresultaten al niet verbaasd was, dan had ik nu minder kritisch gekeken. En ja, ik vind dat je kritisch moet kijken naar dit soort werkzaamheden en de uitkomsten ervan. Als er niet meer is dan de notitie, zal ik het van een analyse van dat document moeten doen. Zaken die mij opvallen benoem ik en daar waar ik twijfels heb, licht ik die ook toe. Ik haal er ook geen dansleraar bij om ‘aan te tonen’ hoe het echt zit. Aan de onafhankelijkheid twijfel ik wel vaker bij onderzoeken. Dat is ook de reden waarom ik hier schrijf en niet op een forum waar je niet kunt zien wie iets schrijft en dus ook niet kunt achterhalen wat achterliggende beweegredenen kunnen zijn of waar iemand werkt.

   Aangaande de gezondheidsvraagstukken zou ik je willen aanraden eens wat bijdragen van Dr. John Campbell te bekijken op Youtube. Heeft mij zeer geholpen om niet gek te worden van kassamedewerkers. bakkers en ICT-ers. Die hebben in sommige opzichten namelijk een punt en zijn gelukkig mensen zoals jij en ik (en in sommige standpunten hebben ze/krijgen ze ook nog gelijk). Misschien schrijf ik daar nog wel eens over maar het is het enige thema dat momenteel controversiëler is dan het in mijn ogen ‘erdoor jassen’ van oudere plannen die geen recht doen aan moderne tijden ofschoon jij het omgekeerde beweert.

   Het neemt niet weg dat ik je reactie zeer op prijs stel omdat het me ook scherp houdt en ik zeker nog eens ga nakijken of ik mensen beschadig met wat ik schrijf. Het zou mooi zijn als er wat dat betreft op SkyscraperCity ook enige zelfreflectie te zien zou zijn, want dat is het enige dat ik daar mis (naast de namen achter de anonieme gebruikers met soms inside informatie vanuit het gemeentebastion).

   Prettige zaterdag!

 • Toon J.

  Dank voor dit uitstekende artikel. Het is een verademing.
  Het Eindhovens Dagblad heeft zich wederom laten gebruiken. Waar gaat dit naar toe?

  Zou de ED (eind)redactie het aandurven om de geldstromen, ontwikkelconstructies die zijn opgesteld en anders zijn uitgewerkt, met alle financiële, politieke en bestuurlijke consequenties van dien, durven bloot te leggen?
  Nee, dat kunnen we helaas wel vergeten.

  Gaan wij dit gebied langs de spoorlijn zo (hoog) inrichten, omdat er een aantal zaken niet naar boven mag worden gehaald, en gaan we dus maar gewoon door?
  Ja, in Eindhoven gebeurt dit dus.

  Maken we hier allemaal dure huur-/flex-appartementen? Kunnen we de jonge mensen, financieel bezien helemaal tot slaaf van de vastgoed eigenaren maken? En laten we dat zo gebeuren?
  Ja, de hele Eindhovense politiek vindt dit wel goed. Vooral wat we noemen ‘de linkerflank’ inclusief de (linkse) coalitie partijen PvdA en Groen Links zwijgen. PvdA en GL doen niets.
  Onthoud dit goed als je jong bent en volgend jaar gaat stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen.

  Het is droevig gesteld wat er in deze stadsrand gaat gebeuren, en het gaat op deze manier nog veel armzaliger worden in wat we ‘Brainport’ noemen.

  Tot slot nog een aantal vragen voor de redactie of andere onderzoeksjournalisten:
  1. “Kan iemand mij vertellen waar de 3 jonge bevers en 1 volwassen bever zijn gebleven? Er zijn namelijk 4 gezonde dieren uitgebreid gefilmd en gefotografeerd.”
  2. “Wat is de rol van de betrokken ambtenaren; de verantwoordelijke wethouders in deze dossiers (of soortgelijke)?”
  3. “Wat is de officiële rol van Trefpunt Groen Eindhoven?”
  4. “Wat is de rol van de Provincie?”

  Het zijn zo wat vragen, waar de lezer die dit begrijpt van wat zich nu afspeelt, ziet dat dit een vervolg gaat krijgen.

  Dank DSE redactie, ga zo door. Vul ’t gat dat de lokale journalistiek laat liggen.

 • Okke

  Wat een klets. Hoeveel onderzoeken van onafhankelijke experts zijn er nodig om een ongelovige te overtuigen? Deze strijd is van hetzelfde niveau als die van de antivaccinatie crew. Als ’t
  Je tegen bent geloof je het toch niet.

  Wel jammer dat door dit gekonkel de hoognodige bouwprojecten maar gerekt en gerekt worden. Met als gevolg dat het duurder en duurder wordt, dus de hokjes kleiner of de prijzen nog onhaalbaarder voor de medemens zonder koophuis.

  • bleenhouwers

   Hallo Okke, dank voor je reactie. Op de bever zal het vast niet afketsen. Ik hoop voor jou dat alles goed komt. Ik voeg me naar iedere uitkomst, zelfs als dat gepaard gaat met John de Bever. Prettige dag nog, Bob

 • Marietje

  Wauw, wat goed verwoord. Daar valt niets aan toe te voegen. Prachtig geschreven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *