“Laat 12 mei 2020 bezinnings-D-day zijn inzake de toepassing van de Omgevingsvisie Eindhoven!”

Alle politieke partijen zijn de afgelopen dagen benaderd, over een belangrijk besluit dat 12 mei in de Gemeenteraad moet worden genomen, betreffende het strategisch document; “Omgevingsvisie Eindhoven”.

Verantwoordelijk wethouder Yasin Torunoglu (PvdA) wil dit dossier graag binnenhalen.

De onderstaande brief is een oproep aan de raadsleden. Stem op dit moment hier niet mee in! Het huidige document is onvolledig, moet beter. Die verplichting hebben wij samen. Dat zeiden de insprekers in de Raad 21 april jl.. Daarom doen zij deze oproep. Het Eindhovens Dagblad plaatste een uitgebreide samenvatting. Lees hieronder de oorspronkelijke brief. 

Terwijl Corona ons dagelijkse doen en laten beperkt, mogen de Eindhovense raadsleden dinsdag beslissen over HET strategische meerjaren document van de stad: De Omgevingsvisie. Een document dat tussen 2016 en zomer 2019 is opgesteld. Opvolger van de huidige ‘Interimstructuurvisie 2009’, maar dat thans door recente actualiteit geen enkele urgentie meer heeft.

De basis voor de Omgevingsvisie ligt in de Omgevingswet. Een wet die dermate complex is, dat de minister op 1 april jl. heeft besloten de invoering ervan voorlopig voor lange tijd uit te stellen. Dat is een wijs besluit, waarmee meteen duidelijk is dat bekrachtiging van de voorliggende Omgevingsvisie Eindhoven op dit moment geheel niet nodig is, zelfs zeer onwenselijk.

Deze visie rammelt nu nog aan alle kanten waar het gaat om borging van belangrijke waarden en uitvoerbaarheid. De visie is één grote opstapeling van ‘visionaire’ ambities: iedereen wordt het naar de zin gemaakt. Er is echter geen enkel instrument in de visie aanwezig waarmee tegenstrijdige belangen worden gewogen. Noch is er een transparant toetsingskader inzake de juistheid van de te nemen beslissingen.

Ondergetekenden die op de hoorzitting van 21 april jl. hun al eerder uitgebrachte bezorgdheid, nogmaals onder de aandacht brachten als inspreker, doen hierbij een krachtige oproep aan de raadsleden om verstandig te zijn. De voorliggende Omgevingsvisie niet te bekrachtigen gelet de zeer grote onvolwassenheid van het document en het ontbreken van een wettelijke grondslag.

Er zijn onzekerheden die op later moment voor grote (juridische en procedurele) problemen gaan zorgen. Dat is een onverantwoord risico waar de Brainport regio en de 235.000 Eindhovense burgers en honderden bedrijven niet mee mogen worden opgezadeld. De risico’s zijn veel groter dan dit College beseft, of wil beseffen.

“Met deze visie zet dit College alle ontwikkelaars, klein, middel of groot, vol in de wind!”

In de voorliggende Omgevingsvisie zijn niet veel beleidszaken inhoudelijk uitgeschreven. Op hoofdlijnen zijn het vooral politieke keuzes van het vorige en huidige college. Het is een bewust minimalistische aanpak om reeds gemaakte keuzes zoveel mogelijk te vrijwaren van afbreukrisico. Vanuit stadhuisperspectief bezien, logisch. Want heel veel ruimtelijke ontwikkelingsplannen die er al zijn, zouden misschien ‘in de gevarenzone’ komen. Dat zou – wellicht – tot schadeclaims kunnen leiden en/of stagnatie.

Dus is er een visiedocument gemaakt dat deze (momenteel nauwelijks te overziene) risico’s – in elk geval voorlopig – uitsluit. Er van uitgaande dat de Omgevingswet snel van kracht zal worden. Dat blijkt dus niet het geval te zijn.

Als de raad 12 mei instemt met deze Omgevingsvisie, creëert zij een groot probleem. “Welk strategisch document is dan van toepassing voor ontwikkelaars, zonder werkende Omgevingswet?” Alle bestuurlijke kracht zal door advocaten, burgergroepen, burgers in stelling worden gebracht om bij de Raad van State te pleiten tegen de huidige plannen van ontwikkelaars. Deze komen daarom vol in de wind te staan.

Onze huidige Raadsleden beslissen over het Eindhoven van de nabije en ook verdere toekomst. Regeren in dit geval ver voorbij de gemeentelijke verkiezingen van maart 2022. Dat is een risico. Raadsleden hebben de keuze uit meerdere opties: Vóór of tegen stemmen of het plan aan te houden en te verbeteren.

Bij dat laatste is er de mogelijkheid het document een andere betekenis met dito benaming te geven, vooruitlopende op de daadwerkelijke invoering van de Omgevingswet.

Dan zou het voorliggende voorstel als “Referentietoets Concept Omgevingsvisie” wel degelijk kunnen worden aangenomen. Het aldus bekrachtigde document moet dan worden getoetst aan de praktijk met inpassing van de ontbrekende toetsingskaders, een planMER en procesbeschrijving. Voor ambtenaren en adviseurs is er dan eindelijk tijd om alle ingebrachte bedenkingen zorgvuldig op hun inbrengwaarde te toetsen en in te passen.

Daar heeft het door de (nu achterhaalde) grote tijdsdruk ernstig aan ontbroken. Zo gebruiken wij de extra tijd slim en optimaal, zoals men van Brainport mag verwachten! Tevens kan men reageren op de nieuwe economische realiteit die zich ongewenst heeft aangediend, en waarschijnlijk voor heel veel nieuwe inzichten zal gaan leiden.

Klik in het beeld voor de uitgebreide visie

SAMENVATTEND

Ga voor een serieuze proefversie van de Omgevingsvisie. Gebruik de extra tijd om die zo te optimaliseren bij daadwerkelijke inwerkingtreding van de Omgevingswet Eindhoven een volledig geactualiseerde visie heeft die werkt!

Deze testende benadering zal ondernemers en vooral ontwikkelaars helpen en stimuleren om mee te werken in plaats van met een aangenomen, kreupele Omgevingsvisie hen vol in de wind zetten. Haastige spoed is zelden goed. Zeker in dit geval.

Beste raadsleden. Stem dinsdag vrij met uw hart en hoofd, voor de burgers van nu en straks: voor de bewoners, ondernemers, recreanten. Voor iedereen die met Eindhoven te doen heeft, of krijgt. Besef daarbij dat een duurzame integrale benadering van onze Eindhovense en regionale samenleving alleen mogelijk is als spelregels helder zijn. De huidige visietekst maakt dit niet mogelijk. Dat doet ons voorstel voor een “Testversie” echter wel. Daarom dit “bezinningsappel” aan de Raad.

De “insprekers van 21 april” in volgorde:
Paul Henkemans, Lucas Asselbergs, Peter Struik, Kathelijne de Koning, Bas van Stokkom, Peer Notermans

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *