Stadsgesprekken over de woningnood in Eindhoven

De woningnood in Eindhoven is groot en vraagt dringend om een oplossing, zeker als je kijkt naar betaalbare koop- en sociale huurwoningen maar krijgen die sociale huurwoningen wel voldoende ruimte in de gedachte woontorens?

Een deel van de Eindhovense hoogbouw – Foto: Rien Valk

Is er – behalve de hoogte in – nog nagedacht over andere alternatieven? Naast het initiatief van het vredesbureau van donderdag 23/9 over de inclusieve samenleving heeft de Stichting Beter Eindhoven de volgende brief aan de raad verstuurd:

Eindhoven, 21 september 2021
Beste raadsleden,
Nu woningnood een van de belangrijkste problemen is geworden, voelt de lokale politiek veel druk om voldoende sociale huur in bouwprojecten te realiseren. Tijdens het debat in de gemeenteraad van vorige week wierpen vooral D66 en PvdA zich op als kampioen versneld bouwen. Zij pleitten ervoor op het Stadhuisplein toch weer flink hoger te bouwen dan 105 meter, zodat extra aantallen appartementen beschikbaar komen.

Een groot probleem daarbij is dat die sociale huur door commerciële ontwikkelaars en beleggers gerealiseerd moet worden. De woningcorporaties zijn al jaren eerder door B&W naar de zijlijn verwezen, onder meer omdat verkoop van grond aan commerciële ontwikkelaars meer opbrengt. Projectontwikkelaars zijn vanuit winst-overwegingen niet happig op forse gemeentelijke voorwaarden om aan sociale huur te voldoen.

Maar zoals bij de Victoriatoren blijkt, is er feitelijk van sociale huur geen sprake. Ten eerste vinden College en een raadsmeerderheid het prima dat na 15 jaar ontwikkelaar Foolen deze huurappartementjes (25 – 40m2) mag verkopen en hogere huurprijzen vragen. Ten tweede vindt de toewijzing plaats buiten de normale wachtlijsten en urgentiecriteria om, door de partner van Foolen, het commerciële Holland 2Stay.

Bovendien schept het College met deze aanpak voor de toekomst zeer ernstige problemen. Over 15-20 jaar verdwijnen deze appartementjes of ‘bezemkastwoningen’ uit de sociale huurmarkt. Dat kan gezien alle plannen om vele duizenden woninkjes gaan. Tegelijk is er dan nog veel minder grond beschikbaar voor sociale bouw, zeker in het centrum van Eindhoven.

Zaak is dat de sociale woningvoorraad ook over pakweg 20-30 jaar intact blijft. Als dat niet gebeurt wordt het Centrum – waar iedereen zou moeten kunnen wonen – nagenoeg alleen bereikbaar voor de hogere inkomens. Dat kan toch niet de betekenis zijn van het begrip ‘inclusieve stad’ dat de gemeentepolitiek voorop plaatst?

De poging om kost wat kost meer sociale huur in de geplande torens te persen kan niet anders dan een wanhoopsoffensief worden genoemd. Het uitbesteden van de zorg voor sociale huur aan commerciële exploitanten is vragen om moeilijkheden. De bouw en exploitatie van sociale woningbouw hoort exclusief bij corporaties te liggen. Over de noodzaak van een actieve grondpolitiek wordt helemaal niet gesproken.

Inzake de Victoriatoren zijn de coalitiepartijen van plan klakkeloos akkoord te gaan met het voorliggende bestemmingsplan, zonder een amendement of motie. Men wijkt daarmee voor de macht van een ontwikkelaar en laat weinig heel van eigen beleidsdoelen.

Tenslotte, de coalitiepartijen vertonen opnieuw de nodige arrogantie wat betreft de bouwplannen rondom het Stadhuisplein en in het Emmasingelkwadrant. De retoriek van versneld-bouwen gaat volledig over de hoofden van de omwonenden heen. Hun visies worden genegeerd. Waarom je dan laten voorstaan op ‘samenspraak’?

Beste raadsleden, we zijn toe aan een fundamentele herbezinning op de ingezette koers ten aanzien van de verdichting, met name in het Centrum. De stichting BETER EINDHOVEN zal binnenkort het initiatief nemen voor een stadsgesprek daarover.

Met vriendelijke groet,

Paul Henkemans, Peter Struik en Peter van Opbergen, namens de Stichting BETER EINDHOVEN

=-=-=-=-=-=-=-

Is het bovenstaande initiatief het begin van een betere samenwerking tussen de gemeente en haar inwoners, een mogelijke aanzet tot een quadruple helix in plaats van triple? Naast de overheid, bedrijfsleven en de onderwijs- en kennisinstellingen wordt het tijd om ook de Inwoners mee te nemen, toch?

Foto: Rien Valk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *