The sunny heart of Brainport (oftewel: de omgevingsvisie)

Onderaan ook in het Nederlands, maar zonder foto’s!

Allow us to introduce ourselves: we are Digitale Stad Eindhoven. ‘Stad’ means town or city, if you wish. You may have ended up on our website because you are considering moving to Brainport. It is smart to orientate yourself well in advance. How many people live in Brainport? What are the nicest shops in Brainport? In which part of Brainport can I live comfortably? Is Brainport green? How are the people of Brainport thinking about the development of their hometown? And, also very important if you come overhere during the period of carnival, what is the temporary name of Brainport during these very important four days?

The blue sky above the Crossroad in Brainport

Let’s talk ‘image’
You are visiting our website at an excellent time: the Brainport city council has recently published a handy (digital) booklet. Shown in this publication (about 50 pages) is the future vision of our Brainport city. The language used is also quite difficult for Dutch speakers, so we would like to show you that the sun will always shine in Brainport in the future. Every image that you see here comes from the urban environment vision. And you know: a picture says more than 1000 words!

The return of a ‘Buurthuis’, we had some in the past. Please notice the blue sky!

And words count
But you can’t get there with only truthful images. It is therefore that we will show in an unconventional way which concepts are often used in the vision document. For completeness, we also add the less common ones. Let’s see what the future has in store for us!

Modern architecture. Another clear day in Brainport City

Words of a lesser God
In the urban environment vision the words families, fathers, mothers, parents, children, fun, nice, theater, the weak, growing up, adolescents, drugs and sun (!) are not used once. The terms mental health, shadow, community centers, vulnerable residents, t.d.k.*, and ice sports center occur once or twice. T.d.k. is short for technology, design & knowledge.

Charging station so that Brainport sky stays clear

But it’s getting better
We see the words residents, city council, residential areas, business, particulate matter, densification, GGD, mental care, neighborhood, investing in facilities and social cohesion appearing 5 to 10 times in the environmental vision of our city.

Our public transportation is world class. The shelter is only against Brainport bird poop

Let the party begin
Knowledge institutions, visitors and culture are included in the text 10 to 15 times. Not bad, but inclusion is slightly more popular with 17 appearances. Inclusion in a Brainport way means “everyone can benefit from Brainport”, “everyone should feel welcome” and “social cohesion in which everyone counts”.

Small pop-up stores with a summer canvas in Brainport

Know your numbers
In the category mentioned 20 to 45 times, we see the terms supreme, international, health and companies. More than 45 times words are used as residents and ambition. We thought you should know.

Not burned by the sun: orange due to King’s Day

Runner up
At the top,in second: the word city. A great achievement, with no less than 298 entries is very well. In recent decades, the term seemed to disappear completely, but the word city is back! So: the city of Brainport is of great value!

These are not maggots in a warm garbage can, it’s the Knooppunt XL

Number one: the champion of words
Digital Stad Eindhoven is extremely proud of the announcement of the most written letter combination in the entire vision document. It may be strange: the brochure’s champion appears in the text no less than 325 times, three times as often as the word ‘Brainport’. It is about the word Eindhoven. It is the city where some 225,000 people live and where families try to do that in a happy way.

Eindhoven City Council, transparent and democratic unlike the Brainport Foundation and its organistion

Eindhoven is not Brainport
It is also the place where fathers and mothers are looking for work, even if it is not a high-tech job. It is also the place where we are concerned about the mental health of our young people and where drug abuse is more present than in the vision document. Eindhoven belongs to the people, the inhabitants who have to fight to keep their community centers, have to protest to be able to swim or skate in a recreational way. And if you are looking for a book, the Eindhoven library is close to eliminated. By the way, we would like to have a real home, a house, preferably with a garden.

Impression of our future city at sunrise

Be welcome
We are very grateful for your possible arrival in Eindhoven, but we would also like it if we just have the feeling that not everything is being done to persuade you. Be surprised by the people in Eindhoven, the Eindhovenaren. Come and celebrate carnival with us, Eindhoven turns into ‘Lampengat’ and it is not just fun. Forget the document! Be welcome among the people, the people, as they are Eindhoven!

++++In Dutch / in het Nederlands

Mogen we ons even voorstellen: wij zijn Digitale Stad Eindhoven. ‘Stad’ betekent stad of stad, als u dat wenst. U bent misschien op onze website terechtgekomen omdat u overweegt naar Brainport te verhuizen. Het is slim om je ruim van tevoren te oriënteren. Hoeveel mensen wonen er in Brainport? Wat zijn de leukste winkels in Brainport? In welk deel van Brainport kan ik comfortabel wonen? Is Brainport groen? Hoe denken de mensen in Brainport over de ontwikkeling van hun woonplaats? En, ook erg belangrijk als je hier komt tijdens de periode van carnaval, wat is de tijdelijke naam van Brainport tijdens deze zeer belangrijke vier dagen?

Laat beelden spreken

U bezoekt Digitale Stad Eindhoven op een uitstekend moment: het gemeentebestuur van Brainport heeft recentelijk een handzaam (digitaal) boekje uitgegeven. In deze publicatie (ongeveer 50 pagina’s) weergegeven, is de toekomstvisie van onze Brainportstad. Het taalgebruik is ook voor Nederlandstaligen best moeilijk, daarom laten wij u graag zien dat in de toekomst de zon in Brainport altijd schijnt. Elke afbeelding die u hier ziet is afkomstig uit de stadsomgevingsvisie. En u weet het: een beeld zegt meer dan 1000 woorden!

En woorden tellen
Maar met alleen waarheidsgetrouwe afbeeldingen kom je er niet. Het is daarom dat we zullen op onconventionele wijze laten zien welke begrippen veel gebruikt worden in het visie document. Voor de volledigheid voegen we ook de minder vaak voorkomende. Laten we eens kijken wat de toekomst voor ons in petto heeft!

Woorden van een mindere god
In de stadsomgevingsvisie worden de woorden gezinnen, vaders, moeders, ouders, kinderen, plezier, fijn, theater, zwakkeren, opgroeien, pubers, drugs en zon (!) geen enkele keer gebruikt. De begrippen geestelijke gezondheid, buurthuizen, schaduw, kwetsbare inwoners en ijssportcentrum komen één of twee keer voor.

Maar het wordt beter
De woorden bewoners, gemeenteraad, woonwijken, bedrijfsleven, fijnstof, verdichting, GGD, zorg, investeren in voorzieningen, sociale cohesie komen 5 à 10 keer voor in de omgevingsvisie.

Laat het feest beginnen
Kennisinstellingen, bezoekers en cultuur worden 10 tot 15 keer in de tekst opgenomen. Niet slecht, maar inclusie is met 17 verschijningen net iets populairder. Met inclusie wordt bedoeld: “iedereen kan profiteren van Brainport”, “iedereen moet zich welkom voelen” en “sociale samenhang waarin iedereen meetelt”.

Ken uw cijfers
In de categorie 20 tot 45 keer genoemd, zien we de termen hoogstedelijk, gezondheid en bedrijven. Meer dan 45 keer worden de woorden gebruikt als inwoners en ambitie. We dachten dat u dat moet weten.

Op twee geëindigd
In de top is op de tweede plek geëindigd: het woord stad. Een geweldige prestatie, met maar liefst 298 keer een hele mooie prestatie. In de afgelopen decennia leek de term helemaal te verdwijnen, maar het woord stad blijft fier overeind. De stad Brainport is dus een waardevol iets!

Nummer 1
Digitale Stad Eindhoven is enorm trots op de aankondiging van de meest geschreven lettercombinatie in het gehele visiedocument. Het is misschien raar: 325 keer, maar liefst drie keer zo vaak komt de kampioen van de brochure in de tekst voor. Het gaat om het woord Eindhoven. Het is de stad waar ongeveer 225.000 mensen wonen en waar gezinnen proberen een gelukkig leven te leiden.

Eindhoven is geen Brainport
Het is ook de plek waar vaders en moeders naar hun werk gaan, zelfs als dat geen hoogtechnologisch werk is. Het is óók de plek waar we ons zorgen maken om de geestelijke gezondheid van onze jongeren en waar drugsgebruik vaker voorkomt dan in het visiedocument. Eindhoven is van de mensen, van de inwoners die moeten vechten om hun buurthuizen te behouden, moeten protesteren om recreatief te kunnen zwemmen of schaatsen. En een boek is nauwelijks te vinden in een bibliotheek die een plattelandsgemeente niet zou misstaan. Overigens zouden wij graag wonen in een huis met een tuintje.

Wees welkom!
We zijn u heel dankbaar voor uw mogelijke komst naar Eindhoven, maar we vinden het ook erg fijn als we gewoon een beetje het gevoel mogen hebben dat niet alles wordt gedaan om u maar over te halen. Laat u verrassen door de mensen in Eindhoven, de Eindhovenaren. Kom carnaval met ons vieren, we heten dan Lampengat en het is niet alleen dan gewoon gezellig. Wees welkom tussen de mensen, de mensen die de stad Eindhoven maken. Dat laatste zeg ik met dank aan Caroline Schipper, directeur Social Studies bij Fontys Hogescholen, die terecht hamert op het belang van de zachte kant van onze stad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *