Over (the) Edge: Gaan met die plataan!

Aanstaande dinsdag kunnen de kurken weer van de champagneflessen bij de heren en dames projectontwikkelaars. Als de gemeenteraadsleden wederom eenstemmig instemmen met de plannen kan de bouw van onder andere Edge aan de Stationsweg van start gaan. We moeten natuurlijk kantoren erbij hebben en een extra hotel en congresgelegenheid is ook keihard nodig. Volslagen logisch klinkt het, maar het lijkt wel of niemand echt kijkt naar wat er dinsdag goedgekeurd gaat worden.

Genderneutraal
Het lijkt wel of het naar boven halen van de Gender, die ondergronds al door de stad stroomt, geleid heeft tot een soort van zombiegedrag bij de leden van de gemeenteraad. Men is zo enthousiast over de toename van blauw in de stad dat elke vorm van actieve bestudering van de plannen lijkt te ontbreken. Kritische vragen komen er ook op dit dossier vanuit de verschillende Eindhovense partijen niet of nauwelijks. Door de wedergeboorte van de Gender lijkt de gehele volksvertegenwoordiging geneutraliseerd. “Ach, de tekening ziet er best leuk uit. Laten we het dan maar doen…”. En dat is opmerkelijk, want er staat nogal wat te gebeuren.

Menig plataan gaat eraan
Edge en Lichthoven 1 en 2 vormen de belangrijkste deelplannen die volgens het postzegelprincipe zijn ingetekend in het gebied tussen Studenthotel en de Dommel. Wie in de zomer van het station langs De Effenaar fietst om via het fietstunneltje langs de Dommel naar de TU te geraken, die heeft op de Stationsweg vast genoten van de bomenpracht die de platanen plegen te bieden.

Platanen maken van wegen lanen…

Net als de parkeergelegenheid (links op de foto) verdwijnt ook menig plantaan. Wat in de plannen namelijk is voorzien, is dat de gevel van het nog te bouwen ‘Edge’ te ver naar voren komt. Er is simpelweg geen plaats voor de handhaving van de platanen.

Trefpunt Groen Eindhoven
Ik ben niet de enige die zich verwondert over de stilte vanuit de gemeenteraad als het op dit dossier aankomt. Al veel eerder gaf Trefpunt Groen Eindhoven een negatief advies af inzake de voorgenomen herindeling met als bijzonder inhoudelijk bouwadvies: “Het allerbelangrijkste signaal wat we met ons advies willen afgeven, is het gebouw Edge te verkleinen qua oppervlak van 100 X 55 meter naar 90 X 50 meter.” Opvallend is wel dat er op de website van Trefpunt Groen een melding staat dat ze toch nog eens zullen nadenken over het oorspronkelijke negatieve advies.

Na de melding van 6 april, bleef bleef het heerlijk stil

Ommezwaai?
Het is haast niet voor te stellen dat alle inhoudelijke bezwaren inmiddels als sneeuw voor de zon zijn verdwenen. Nog steeds is bouwend Eindhoven van plan de oever van de Dommel aan te vreten, ofschoon er een natuurzone van 50 meter tot de rand zou moeten worden aangehouden. Je leest er bitter weinig over en van discussie lijkt ook in de raadzaal, of liever vanuit de raadsledenhuiskamertjes, geen sprake.

Een ander fenomeen waarover ik me verbaas is dat Trefpunt Groen Eindhoven zich niet de moeite neemt een Millieu Effect Rapportage te verlangen. Ik begrijp dat de gemeente met kleine ontwikkelpartjes zo’n rapport (en inspraakgedoe !) omzeilt, maar ik snap niet dat de boombastknuffelende voorvechters van groene ‘beginspraak’ zich niet hebben hard gemaakt voor een breder beeld van de milieu-effecten.

Dat wil niet zeggen dat TGE verantwoordelijk is voor de keuzes en de goedkeuring van de plannen door uw Gemeenteraad. En dat is natuurlijk precies waar het aanstaande dinsdag om draait. Wordt het echte groen gespaard of is het enige groen wat telt, dat voor de aanvang van de bouw in dit gebied?

Sloopvergunning?
De afgelopen zomer ging de sloopkogel al aan de haal met delen van wederopbouwerfgoed aan het Stadhuisplein. Niet vreemd want in feite had de ontwikkelaar aldaar een ‘soort van’ gemeentelijke toestemming gekregen, zónder dat de gemeenteraad het plan al had vastgesteld. In Eindhoven kan dat. We zijn namelijk de vijfde stad van het land en we hebben slagvaardige ontwikkelaars, bouwers en ambtenaren nodig. En politici met ambitie uiteraard!

Ik moest terugdenken aan de bekogeling aan het Stadhuisplein toen ik gisteren een foto ontving van de Stationsweg. Twee platanen bleken onherkenbaar teruggesnoeid. In de boom-o-logie heet dat kandelaberen omdat nadien de boom de vorm heeft van een kaars, kandelaberen is feitelijk afgeleid van het Engelse ‘candle’.

Kandelaberen, terugsnoeien dus, of toch alvast om zeep helpen?

Veel professionele boomverzorgers achten deze aanpak bedenkelijk. De plataan in kwestie krijgt een totaal ander uiterlijk, nogal logisch, maar het grootste probleem is dat je het na één keer moet blijven herhalen. Het grote voordeel is dat je de boom compact maakt en houdt. Het grootste nadeel is dat kandelaberen de overlevingskansen van de boom beperkt. Trefpunt Groen Eindhoven blijkt enkel in die gevallen positief over de ingreep als het echt niet anders kan. Bovendien geldt er een vergunningplicht voor de eerste keer óf wanneer het erg lang geleden is dat de betreffende boom voor het laatst is verminkt.

Het is toch zorgelijk dat aan de Stationsweg lieden hebben kunnen toeslaan, of beter ’toezagen’, zonder dat TGE dat wist. Sterker nog, ook door de gemeente Eindhoven is voor zover mij gebleken geen* vergunning verleend. Op de website van TGE is over deze hele snoeiaffaire niets te lezen terwijl een zoekopdracht naar ‘kandelaberen’ op de site vergelijkbare kwesties voortbrengt onder andere in de nabijgelegen Reigerlaan. Wist TGE van niets, ondanks het nauwe contact met de gemeente? Of zagen de Trefpunt Groeners zwijgzaam toe?

Platanen moeten wijken voor gevel-geweld

EDGE, over het randje!
Wat dinsdag wordt goedgekeurd is dat alle platanen die aan de spoorzijde van de Stationsweg staan, vogelvrij worden. Het gebouw EDGE komt met de gevel dusdanig ver naar voren dat de bomenpracht zich niet laat combineren met de bouwmassa die morgen zeer waarschijnlijk wordt gefiatteerd. De gevel komt namelijk zo’n beetje te liggen waar nu de milieubewuste inclusieve bewoner van Eindhoven fietst.

Je zou toch eindelijk een keer van GroenLinks een ruk aan de noodrem verwachten. Was het niet vanwege de reeds aanwezige natuurwaarden, dan was het wel vanwege de stikstofzwijgzaamheid. Niks. Of anders wel van D66 dat oppositie voert op allerlei onzichtbare terreinen, maar niet waar het gaat om de groene waarde van onze binnenstad. Ik heb lang gedacht wat de Vibe is die we met z’n allen moeten sharen. In de raad blijkt dat alle vertegenwoordigers stemmen en inhaken in het grote bouwlied van het ‘Oecumenisch Gemengd koor der Projectontwikkelaars’.

En nee, het gaat dus niet alleen om de rij platanen. Veel belangrijker is het gehuldigde uitgangspunt dat eerst gebouwen als losse postzegels ingetekend worden om er daarna nog iets van proberen te maken. We proppen er, als het lukt, een nieuw fietspad, een zoen & zoefstrook én een Gendergootje tussendoor. “Wat we als geheel gebied beschadigen, ach, dat compenseren we in de eindfase wel weer. Dat komt allemaal goed!”

Formeel gaat het dinsdag 9 maart a.s. over District E. Eén postzegeltje, je weet wel… maar in de praktijk is dat ene postzegeltje niet los te beschouwen. En juist dát is wat de raad waarschijnlijk wel gaat doen. De precedentwerking die daarvan uitgaat betekent dat ook de resterende ontwikkelingen veel lastiger bij te sturen zullen zijn. De ontwikkelaars zullen de omgeving van het Stationsplein oprekken naar de Stationsweg. De gevolgen laten zich raden.

Alles komt goed, dat is het credo van de huidige raad. En over een paar jaar pronkt er een boom op een aangegoten boombalkon langs de Stationsweg. Een klein aandenken aan het groenste college dat Eindhoven ooit had kunnen hebben. Ik denk persoonlijk aan een plataan. Die je kun je zo lekker terugsnoeien.

Een reactie

 • Peter van Opbergen.

  Dag Bob,

  Een heerlijk stuk, ook al gaat het om een diep-triest en ontluisterend gebeuren.
  Als de Raad haar eigen rol serieus neemt, eist ze eerst een totaal visie op het hele gebied van Stationsplein (District E) tot aan de Dommel, waarin in elk geval aan de orde moet komen:
  – groen & water en handhaving bestaande bomen
  – handhaving en verbetering van de Ecologische Verbindingszone van de Dommel
  – hittestress en schaduwwerking
  – beperking geluidshinder
  – infrastructuur / fietsen / verkeersafwikkeling
  – perspectieven voor de bestaande horeca
  – veiligheidsrisico’s (gevaarlijke stoffen op het spoor)
  – een herbezinning op de behoefte aan kantoorruimte in de hele stad als gevolg van en na de coronacrisis
  – prioriteit voor woningen voor mensen met inkomen onder € 40.000 (sociale woningbouw) en voor
  “middeldure huur” die NIET omhoog mag schieten bij verandering van huurder. De groep tot €40.000
  heeft de slechtste perspectieven op de woningmarkt en moet vaak 7-10 jaar (!) wachten op een betaalbare
  woning. Het uitgangspunt van 20% sociale woningbouw is een a-sociaal uitgangspunt Het betekent in feite
  dat het College de nu al vergaande tweedeling nog verder wil laten verscherpen. Het gaat hier wel om de
  mensen die onze stad draaiende houden, schoonhouden, om veel zorgmedewerkers, handhavers, mensen
  in basisonderwijs, lager geschoold technisch en productiepersoneel, veel mensen in de bouw, de hele
  logistieke sector, veel winkel- en horecamedewerkers enzovoort enzovoort.

  Mar ja, het voortbestaan van het College is heilig, en dus is alles geoorloofd. Het is met name ontluisterend hoe GroenLinks en de PvdA raadsleden als makke schapen slaafs alles slikken, zelfs als dat ernstige schendingen van rechten van inwoners en van de lokale democratie inhoudt.
  Raadsleden zijn gekozen zonder last en ruggenspraak. Dat betekent niet gebonden zijn aan afspraken met wie dan ook (toezeggingen aan kiezers, instituten, bedrijven e.d.), en ook niet binnen een College-akkoord.
  Heel vaak blijkt het belang van de eigen wethouder en/of de coalitie belangrijker dan de belangen van de inwoners en de stad als geheel.
  Dat is verwording van de lokale democratie, en om “John-met-de-lange-tenen” te citeren, is een ééncellige visie op de rol die raadsleden hebben te spelen.

  Door nu voor een andere koers te kiezen bij de plannen voor District-E en Lichtoven/Edge kan de Gemeenteraad alsnog laten zien meer te zijn dan een tandeloos slaafs geheel, op een enkele uitzondering na.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *