VONK*: Lokale geschiedenis maken in de Genneper Parken

Het Eindhoven Museum maakt lokaal en regionaal erfgoed, cultuurhistorie en volkscultuur tastbaar voor een breed publiek. Dat doet het museum door de geschiedenis van Eindhoven actief te verbinden met het heden en daarmee van actuele betekenis te voorzien. Binnen de huidige museumformule van het preHistorisch Dorp en zonder vaste expositieruimte is er geen ruimte om de collectie van het museum te tonen én de recente geschiedenis van de afgelopen 300 jaar goed te vertellen. Het museum is dan ook opgenomen in de Regio Deal om het op te schalen. Daarbij wordt het huidige preHistorisch Dorp in de Genneper Parken doorontwikkeld tot het nieuwe concept met de naam VONK*.

Wat houdt het plan in?
Het huidige preHistorisch Dorp wordt uitgebreid tot een samenhangend museumpark met ‘vonken’. Vonken zijn grote toestellen die transformatiemomenten uit de geschiedenis verbeelden waar je in/op/doorheen kunt lopen en waarvan je soms zelfs onderdelen in beweging kunt zetten. Bezoekers denken en bouwen mee aan deze vonken en leren zo over de geschiedenis van de regio. Dat begint in het duurzame entreegebouw aan de Boutenslaan. Hier krijgen bezoekers een inleiding op de geschiedenis waarna ze in de Maakschuur zelf met die geschiedenis aan de slag gaan. Het museumpark, dat deels bestaat uit het preHistorisch dorp, wordt een landschappelijk vormgegeven geheel dat zichzelf steeds vernieuwd. Hierin wisselen oude gebouwen en vonken elkaar af in een groene omgeving.

Meer dan een museum
Naast een museum wordt het entreegebouw een groene huiskamer van de stad. Wat betekent dat? Het gebouw wordt (deels) openbaar toegankelijk en voorzien van alle gemakken, zoals horeca, sanitair, fietsenstallingen en gebiedsinformatie, voor de bezoeker van de Genneper Parken.

Mooie ambitie, hoe wordt dat ingevuld?
Het vertrek van rijschool Leeuw is een kans om de Genneper Parken mooier te maken. De ontwikkeling van VONK* draagt hieraan bij door het nieuwe deel van het museumpark voor meer dan de helft groen en onverhard in te richten. Sowieso is voor het museum slechts een deel van het terrein van de rijschool nodig, meer dan 50% kan worden teruggegeven aan het park. Het museum werkt samen met de gemeente aan een groene inrichting van het perceel. Per saldo levert dat meer groen en minder verharding op dan nu.

De gelijktijdige ontwikkeling van VONK* en het inrichtingsplan Genneper Parken biedt de mogelijk om in één keer een samenhangend plan te maken voor de Genneper Parken Noord. VONK* draagt bij aan de spreiding van bezoekers, vergroening en het zichtbaar maken van cultuurhistorische waarden; allemaal onderwerpen die als doel zijn gesteld in de eerder opgestelde position paper Genneper Parken.

Samen met de omgeving
Het inrichtingsplan voor het museumpark wordt opgesteld in samenspraak met de omgeving. Er is een werkgroep opgericht met daarin lokale omgevingspartijen, omwonenden en medewerkers van het museum die het gebied goed kennen. Voor het ontwerp van het park en het duurzame gebouw (van hout met een groot groen dak) is Marco Vermeulen aangetrokken, een bekende ambassadeur voor bio-based bouwen o.a. bekend van het Biesbosch Museum.

Waar staan we nu?
Nadat is besloten dat Genneper Parken de zoeklocatie is voor doorontwikkeling, is in oktober vorig jaar de ruimtelijke verkenning gestart. Het doel van deze ruimtelijke verkenning is om te onderzoeken hoe en waar de ontwikkeling het beste plaats kan vinden binnen de Genneper Parken. In samenspraak met de werkgroep zijn twee scenario’s ontwikkeld die in januari 2021 aan de omgeving zijn gepresenteerd. Specifiek kijken we nu naar uitbreiding op het voormalig baggerdepot en een deel van het terrein van de rijschool. Hiervoor wordt nu een schetsontwerp opgesteld, dat later wordt uitgewerkt tot een inrichtingsplan.

Hoe wordt omgeving betrokken?
We zijn continu bezig om de omgeving zo goed mogelijk aan te haken op de ontwikkelingen. Via de werkgroep, nieuwsbrieven en bijeenkomsten wordt informatie gedeeld en opgehaald. De zorgen die leven in de omgeving zijn bij ons dan ook bekend en krijgen een plek in het vervolgproces. We merken ook dat men graag direct duidelijkheid wil, waar deze soms nog niet te geven is. Veel onderzoeken moeten nog uitgevoerd worden. Nu de locatie duidelijk is kunnen we de ontwerpfase starten en de eerste onderzoeken op korte termijn voorzien.

We blijven graag in gesprek met de omgeving. In de ontwerpfase worden nog drie bijeenkomsten georganiseerd waarin omwonenden en belangstellenden hun inbreng kunnen leveren. De eerstvolgende bijeenkomst volgt in april, waar meegedacht kan worden over het schetsontwerp.

Meer weten?
Kijk op onze website www.prehistorischdorp.nl/vonk voor meer informatie. Daar kunt u zich ook aanmelden voor onze nieuwsbrief en vindt u veel antwoorden op vragen in de Q&A (www.prehistorischdorp.nl/nl/veelgestelde-vragen-vonk).

 

6 reacties

 • Edu

  Zoals gezegd zijn de zorgen die leven in de omgeving bij ons bekend, hier gaan we ook mee aan de slag. Echter zien we in de reacties hier ook terug dat er veel misverstanden bestaan rondom VONK*. Om duidelijkheid te scheppen hebben we de meest actuele vragen gebundeld in een Q&A. Kijk hiervoor op onze website: http://www.prehistorischdorp.nl/nl/veelgestelde-vragen-vonk.

  In de komende periode gaan we graag in gesprek met diegenen die dat willen. Er worden nog enkele bijeenkomsten georganiseerd waarin u met ons mee kunt denken en inbreng kunt leveren op het ontwerp. De eerst volgende is in april 2021. U kunt onze nieuwsbrieven en uitnodigingen digitaal ontvangen door een bericht achter te laten op het reactieformulier op onze website. Direct omwonenden ontvangen nieuwsbrieven en uitnodigingen per post.

 • Willem van Alphen

  In reactie op de ambitieuze plannen van het VONK project het volgende:

  Wat in de plannen van het museum naar voren komt is een knetterend museumpark met unieke vonken en iconische verbeeldingen. Een museum dat (max?) 130.000 bezoekers moet gaan trekken en het hele jaar open is. Een museum dat openbare grootschalige horeca aan gaat bieden en de toegangspoort tot het gebied wil gaan zijn voor wandelaars en fietsers. Het is een aardig idee, maar het is de verkeerde plek waarop men dit beoogt neer te gaan zetten.
  Welnu, WAAROM in Genneper Parken… en waarom niet elders?
  Inmiddels wordt duidelijk dat er heel veel weerstand is rondom de uitbreiding van het Prehistorisch dorp. Een gestarte petitie is al massaal ondertekend (nu al bijna 3000 handtekeningen).
  Toelichting:
  1. De provincie stelde eerder al vast, dat dit gebied een groen blauwe mantel is; een bufferzone met ruimte voor gebruiksfuncties natuur, water en landschap. In deze bufferzone mag enkel gebouwd worden als ’t deze elementen versterkt. Uit de plannen van het museum komt dit geenszins naar voren. In het beleid omtrent de groen blauwe mantel zijn intensieve recreatieve functies niet toegestaan.

  2. De gemeente en museum geven aan dat er alternatieve locaties zijn onderzocht, maar de criteria/kaders/zoekgebied etc waarop dit onderzoek heeft plaatsgevonden, alsook de resultaten zijn er niet. Men geeft enkel aan dat de enig overgebleven locatie waarop men een exploitatie rond krijgt, Genneper parken is. De natuur lijkt hierbij geen prijs te hebben?!

  3. De exploitatie….. kan volgens het Vonk projekt, niet sluitend gemaakt worden zonder externe Horeca…. en dus wil men horeca ook aanbieden aan de wandelaars / fietsers die NIET het museum bezoeken. Dit is tegen de afspraken die binnen de klankbordgroep zijn gemaakt (Beperkte horeca enkel aanbieden binnen de poorten van het museum) en ook tegen de convenanten tussen gemeente en buurtverenigingen. Bovendien, als bezoekers, fietsers, omwonenden en bewoners iets willen nuttigen, kunnen ze nu terecht bij het Paviljoen – 350 meter verderop – dat dit prima, en binnen de gestelde kaders (bepaald door gemeente en klankbordgroep) invult, en bij Hotel Parkzicht/Thym en kleinschalige horeca bij de Genneper Hoeve.

  4. De financiering…..Al eerder gaf het museum zelf aan o.a. nog op zoek te moeten naar cofinanciering voor de plannen. Er zijn gaten zijn in de begroting en er kunnen problemen ontstaan bij de horeca en het achterblijven van horeca bestedingen en kaartverkoop. Dit geeft geen goed gevoel, zeker gezien de noodzakelijke voortdurende aanpassingen in het verleden . Worden impact en gevolgen van tekortschietende bedrijfsvoering later ook weer afgewenteld op de omgeving, door verdere expansie??

  5. De Natuur… wederom staat Genneper parken bovenaan in het lijstje van parken, favoriet bij de Eindhovenaren. Geef dit Landschapspark en de gebruikers de rust die het nodig heeft en koester deze groene long. Het is een sieraad voor de stad Eindhoven en de Eindhovenaren, dat het verdient om beschermd te worden, voor ons en voor toekomstige generaties. Aantasting hiervan is onomkeerbaar.
  Kort gezegd: Alles wat ten dienste staat van het Park is welkom, echter, voor Vonk staat het Park ten dienste van het Museum….

  6. Parkeren… Iedere ondernemer (ook het plan VONK!) wil met een groter publiek, het voor de bezoekers makkelijk maken om het museum te bezoeken. Men wil daarnaast het hele jaar open zijn en stelt dat hierdoor de parkeeroverlast niet meer wordt dan voorheen (7 maanden open). Iedereen beseft dat dit klinkklare onzin is. De grote massa’s bezoekers komen niet in de wintermaanden of op dinsdagochtend. Die komen bij mooi en redelijk weer, en dus is aan parkeeroverlast niet te ontkomen. De gevolgen zullen duidelijk merkbaar worden in de omliggende wijken. Extra parkeerruimte (asfalt) in de directe nabijheid van het museum is opnieuw strijdig met de natuurwaarden.

  7. Wat als de gemeente toch besluit om de uitbreiding door te laten gaan? Dan staan ondernemers in de rij staan om in dit gebied hun activiteiten uit te breiden. Dan wordt ’t gebied aan de ring tussen het Clarissenklooster en de flats aan de Boutenslaan wellicht volgebouwd. Weg groene long en weg natuur. Het Vonk attractiepark zou wel eens heel succesvol kunnen zijn (en dat gunnen we het), maar zitten we dan over 5-10 jaar weer aan tafel voor een uitbreiding?

  8. Gebouwen…..Het museum praat alleen over een entreegebouw van 2200 m2, maar in de eigen info van het attractiepark komt er ook een theater, evenementenruimte en werf… waar men uiterst vaag over blijft! Men spreekt over een aanvaardbare ruimtelijke inpassing van al deze plannen in het gebied , wat ons inziens onmogelijk is, zonder verdere aantasting van de kernwaarden van het gebied. Er komt sowieso al een groot hek omheen.

  9. Het museum geeft aan dat de uitbreiding meer natuur gaat opleveren, doordat 50% van het huidige terrein van Verkeersschool Leeuw terug kan worden gegeven aan de natuur. Dit is een ongeldige claim, want het hele terrein van Verkeersschool Leeuw zou na het aflopen van de erfpacht in 2034 sowieso een natuurbestemming krijgen. Je zou hierdoor kunnen spreken van “greenwashing” door het Museum.

 • Peter Evers

  OPROEP AAN EINDHOVENSE POLITIEK . Een andere locatie voor VONK !

  Het Eindhoven museum met als onderdeel het preHistorisch Dorp wil doorontwikkelen tot een museumpark met de naam VONK*. Een nieuwe cultuurplek op een unieke locatie in het unieke Natuurgebied Genneper Parken.
  In feite ontstaat er een museumpark met 3 museums. : Het preHistorisch Dorp, Nieuw VONK gericht op ontwikkeling van techniek en de collectie van Kempenlandmuseum.
  Met aantal bezoekers van 30.000 tot 40.000 nu naar 130.000 bezoekers per jaar.

  Waarom is het Natuurgebied Gennep Noord niet geschikt voor een extra uitgebreid museum Vonk ?
  Sinds 1960 is het aandeel natuur in Genneper Parken Noord door allerlei oorzaken al met
  40 % afgenomen en is een zeer kwetsbaar natuurgebied geworden .
  Het unieke park met prachtige natuur, vossen, vleermuizen, salamanders, ijsvogels, en natuurlijk de boerderij, de molen, de Heemtuin ,de midgetgolfbaan en het Prehistorisch dorp. Natuurgebied Gennep Noord is op mooie dagen een heel druk wandelgebied geworden. Naast de wandelaars, fietsers, sporters worst er met mooie dagen nog drukker om te zonnen en luieren en vaak wordt er een BBQ aangestoken . Heel gezellig allemaal. , maar vaak is het te druk. Verder zij er vergevorderde plannen om het Clarissenklooster om te bouwen tot Hotel.

  Vonk wil een groot horeca /restaurant bouwen vooro.a. feesten zoals bruiloften, bedrijfsfeesten en meetings met ingang buiten het museum terrein toegankelijk voor iedereen . ( 6 dagen per week gedurende het hele jaar en ook buiten openingstijden.)
  **In diverse convenanten welke ook door Burgemeester en Wethouders zijn ondertekend, zijn duidelijke afspraken gemaakt o.a. GEEN verdere aantasting Natuur en geen Horeca alleen in museumterrein voor ondersteuning. Kleine versnaperingen. Dus geen privé of bedrijfsfeesten. Hebben duidelijke vastgelegde afspraken in Eindhoven nog waarde ? U mag het zeggen.
  In het gebied Gennep Noord zijn genoeg horeca voorzieningen:
  Midgetgolfbaan met restaurant , De Boerderij (verkoop klein dranken en eigen producten),
  Ijscocar bij de Molen en soms poffertjeskraam. In de nabije toekomst Hotel Clarissenklooster.

  Verdere belasting op de natuur en de omgeving is onverantwoord. Dus geen uitbreiding van VONK .
  – Alternatieven.
  Eindhoven museum zegt dat ze naar alternatieve locatie heeft gekeken maar dat dat allemaal te duur is. Dit is niet juist. Zij willen eigenlijk alles op 1 locatie . En dat kan echt niet op Genneper Parken.. Dus zocht ik naar een geschikte locatie en heb die gevonden.
  – Een mooiere locatie voor Vonk is Park Meerhoven. Een soort attractiepark als Vonk past daar uitstekend. Er is genoeg beschikbare ruimte, mooi park, nieuw, gelegen vlakbij waar technische ontwikkelingen plaats vinden en aansluiten bij het thema van Vonk.. De directie van het Eindhoven museum zal deze locatie hoogstwaarschijnlijk ook wel afschieten zonder onderzoek en zeggen: “te duur”. Ik zeg onzin. Want, wat kost uitkopen en verplaatsen van Verkeerschool de Leeuw ? ( een of twee miljoen of nog meer ? ). Wat kost de grondsanering van de zwaar verontreinigde grond waar slipopslag plaatsvond en terrein Verkeerschool ? Dit kost beduidend meer dan geheel nieuw starten in een nieuw gebied.

  – Grond terug aan de natuur
  Dan nog het sprookje van grond teruggeven aan de natuur?
  Nu zal ong. 1 ha groen (bomen en struiken) van het slipdepot en minimaal 2,5 ha van de Verkeerschool bebouwd worden. Een kleine postzegel van de verkeerschool zal overblijven en dit zal dan worden teruggeven aan de natuur. Leg maar eens de tekening van het plan op de foto van het gebied, dan zal dit duidelijk zijn.

  Het moge duidelijk zijn dat Vonk in Genneper parken niet welkom is.
  Dit wordt ondersteund door ong. 2700 personen die de petitie STOP VONK hebben ondertekend. Dit is VEEL ja zelf HEEL VEEL.

  BESTE EINDHOVENSE POLITICI U KUNT DIT NIET NEGEREN.

 • Buurtbewoner

  Het Museum wil groeien van de huidige 55K bezoekers naar 130K op de huidige plek in Genneper Parken. Dat de leeuw wordt uitgekocht (de belastingbetaler betaald dit…) is mooi, maar dat terrein was nooit bestemd voor een uitbreiding van het museum en zou per 2034 (einde erfpacht) terug gegeven worden aan de natuur.
  Het nieuwe plan zal zeker een hek krijgen (of andere omheining) en een kassa… dus niet openbaar.

  Door de provincie wordt dit gebied een groen, blauwe mantel genoemd, een bufferzone. Hier mag enkel gebouwd worden als ’t de kenmerken van ’t gebied versterkt, en een uitbreiding van het museum doet dat niet. In het gebied zijn veel activiteiten (boer/De seizoenen/molenaar etc) die ten dienste staan van het park, daar waar het museum er alleen gebruik van maakt en er nu een grote hap uit wilt nemen.

  Overigens, als het museum zou mogen uitbreiden, wat zeg je dan tegen de volgende ondernemer die hier zijn gebouwen/ activiteiten wilt gaan neerzetten? Nu ja zeggen, is de natuur weggeven, maar ook die heeft een prijs. Met een pot van 7 Miljoen (te besteden voor 2025) , een 2200m2 entree gebouw, 124 parkeerplekken in het park , een theatergebouw een een bouwschuur.. naast de zogenaamde vonken. Dit stukje natuur is te klein, kwetsbaar en uniek voor deze uitbreiding genaamd Vonk. Zoek dus een plek waar je deze droom wel kunt waarmaken. Waar je de auto’s kwijt kunt en openbare HORECA kunt uitzetten – nodig voor ’t dekken van je exploitatiekosten-.
  Met de openbare HORECA wil het museum de toegangspoort zijn tot het park voor wandelaars en fietsers, maar die vinden het park ook zonder deze horeca. Daarnaast is er al genoeg horeca (Paviljoen, de boer en Parkzicht).
  De omliggende buurten zijn tegen de uitbreiding en ook de organisaties Trefpunt groen, van Abbe stichting en Vrienden van Gennep zijn allerminst enthousiast. Wij gunnen het Prehistorisch dorp zijn uitbreiding in de vorm van VONK, maar niet hier. Op een zonnige dag is ’t park al druk bevolkt met recreanten bij het water, wandelaars en fietsers. Meer kan het park niet aan.

  Je vraagt je dan ook hardop af…is er gekeken naar alternatieven? Ja zegt het museum, maar onderbouwende documentatie (randvoorwaarden, afvalcriteria etc) kunnen ze niet overhandigen. Heb je nu zelf ook je bedenkingen en wil je tegen stemmen:
  Zie ook dit eerder verschenen artikel waarbijj opgeroepen wordt de petitie te tekenen: https://dse.nl/het-prehistorisch-dorp-wil-uitbreiden/

 • bleenhouwers

  Moet ik het zien als een nieuw soort Kempenlandmuseum naast het huidige Prehistorisch Dorp?

  • We zijn er vandaag doorheengefietst.
   Het ziet er nu al mooi uit en er waren veel wandelaars en fietsers die van het mooie weer in een mooie omgeving aan het genieten waren.

   Ik veronderstel dat het nieuwe plan geen hoog hek en een kassa bij de poort tot gevolg heeft. Klopt dat?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *